REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§1 [DEFINICJE]

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące definicję:

1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień na produkty oraz na napoje alkoholowe w serwisie internetowym dostępnym pod linkiem: piwnicapolska.pl

Sprzedawca – Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, e-mail; biuro@piwnicapolska.pl.

2. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży detalicznej i hurtowej

Sprzedawcę zlokalizowany: Chrzanów Mały 44, 05-825

Grodzisk Mazowiecki

3. Serwis– platforma elektroniczna prowadzona pod linkiem: piwnicapolska.pl

przez Sprzedawcę i służąca do składania zamówień na Produkty przez Klientów.

4. Produkty – asortyment prezentowany w Serwisie.

5. Klient:

(a)konsument (osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

(b) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, lub

(c) osoba prawna, lub

(d) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, -inicjująca kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy sprzedaży detalicznej lub hurtowej Produktów.

7. Umowa sprzedaży detalicznej – jest to umowa sprzedaży Produktów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w której zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem Serwisu, a wydanie Produktów nastąpi w Sklepie.

8. Umowa sprzedaży hurtowej – jest to umowa sprzedaży Produktów w celu dalszej ich odsprzedaży przez Klienta innym przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia, której zamówienie zostaje złożone za pośrednictwem Serwisu, zaś wydanie Produktów nastąpi w Sklepie. Warunkiem zawarcia takiej umowy jest posiadanie przez Klienta zezwolenia na sprzedaż Produktów.

9. Konto – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień.

10.Przelew tradycyjny- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie.

11.Przelew elektroniczny lub BLIK – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24 tj. poprzez stronę internetową www.przelewy24.pl, której administratorem jest PayPro S.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska tel. +48 48 61 642 93 44 fax + 48 61 642 90 31 info@paypro.pl NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

§2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Sprzedawca oświadcza, że posiada zezwolenie na detaliczną i hurtową sprzedaż Produktów o zawartości powyżej 18% alkoholu.

2. Każdy Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia na Produktu za pośrednictwem Serwisu. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas czynności zmierzających do zawarcia umowy i jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

4. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:

(a) oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript oraz program umożliwiający podgląd  regulaminu zapisanego w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),

(b)wymagania sprzętowe: urządzenie z dostępem do Internetu, procesor: architektura x 86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach, pamięć RAM: min. 256 MB, karta wideo i monitor o rozdzielczości Super XGA (1024×768) lub wyższej oraz mysz lub inny manipulator i klawiatura.

5. Znaki towarowe użyte na witrynie Serwisu są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

§ 3 [ZAŁOŻENIE KONTA LUB ZAKUPY BEZ REJESTRACJI]

1. Zamówienia w celu zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu można składać po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta na stronie internetowej Serwisu lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję “kupuję bez rejestracji”. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto dla Klienta.

2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.

3. W celu założenia Konta należy zrealizować następującą procedurę:

(a)wypełnić formularz rejestracji dostępny w Serwisie, w tym określić hasło do Konta, które musi składać się z co najmniej 8 znaków. Hasło nie można zawierać polskich znaków.

(b)w formularzu rejestracji należy obowiązkowo podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon – w celu realizacji zamówienia oraz PESEL – celu sprawdzenia czy Klient jest pełnoletni.

(c) po wypełnieniu formularza rejestracji należy wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (przycisk „Zarejestruj się”), a następnie aktywować Konto poprzez aktywację linku przesłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail.

4. Dostęp do Konta Klient uzyskuje po zalogowaniu na stronie Serwisu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła).

5. Klientowi nie wolno udostępniać danych do logowania do Konta osobom trzecim.

6. Na podany przez Klienta adres e-mail przesyłane będą wiadomości systemowe niezbędne do realizacji składania zamówienia w Serwisie lub informacje techniczne.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu, Sprzedawca może usunąć Konto Klienta bądź zablokować dostęp do Konta.

8. Konto może także zostać usunięte na żądanie Klienta wyrażone w emailu przesłanym na adres: biuro@piwnicapolska.pl , w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat. Termin do usunięcia Konta przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.

9. Klient może dokonać zakupów w Sklepie także bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, np. zapamiętywania danych i historii zamówień.

§ 4 [OFERTA AKTULANYCH PRODUKTÓW]

1. Aktualna oferta dostępnych Produktów jest umieszczona w Serwisie.

2. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania puli Produktów objętych tą formą sprzedaży.

3. Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich (PLN) Cena podana przy każdym z Produktów jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4. Warunki ofert promocyjnych określają regulaminy poszczególnych promocji dostępne w Serwisie.

5. W zależności od dostępności danych produktów składowych, prezentowane zestawy mogą się nieznacznie różnić, a zamieniane produkty są równoważnej lub wyższej wartości.

6. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie zamówień składanych w sposób opisany w Regulaminie są realizowane w Sklepie prowadzonym przez Sprzedawcę.

§ 5 [ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA]

1. W celu zakup Produktów należy złożyć za pomocą Serwisu zamówienie oraz dokonać zapłaty należności za zamówione Produkty na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:

(a)wybór rodzaju Produktu/Produktów dostępnych w Serwisie w chwili składania zamówienia,

(b)wybór ilości Produktu/Produktów dostępnych w Serwisie w chwili składania zamówienia,

(c) wybór opcji „dodaj”,

(e)wybór sposobu składania zamówienia: rejestracja i założenie Konta, zalogowanie się do Konta w przypadku jego wcześniejszego założenia lub zakupy bez rejestracji,

(f) wybór jednej z podanych metod płatności,

(g) wybór sposobu wydania Produktów,

(h)złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu,

(i) potwierdzenie informacji, iż Klient otrzymał informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych,

(j) złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zapłać”.

3. Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zapłać” powinno nastąpić nie później niż w ciągu 50 minut od dodania Produktów do koszyka. Upływ powyższego terminu powoduje usunięcie wybranych Produktów z koszyka i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

4. Złożenie zamówienie nie jest jednoznaczne z ich zakupem. Zakup odbywa się dopiero po zaakceptowaniu przez Sprzedawcę złożonego zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, zostaną zwrócone środki,

§ 6 [PŁATNOŚĆ]

1. Płatność za Produkty zamówione za pośrednictwem Serwisu możliwa będzie:

(a) za pomocą Przelewu elektronicznego lub Bliku. W przypadku wyboru przelewu elektronicznego, Klient zostanie przekierowany na stronę www.przelewy24.pl bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

(b)gotówką lub kartą płatniczą w Sklepie podczas odbioru zamówionych Produktów.

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt (a) i (b) płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Produktów, które zostaną wskazane na podsumowaniu zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Produkty.

(d)przejście do zakładki koszyk, która jest elementem oprogramowania Serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty. W tym miejscu istnieje także możliwość ustalenia i modyfikacji danych w zamówieniu, w szczególności ilości Produktów,

3. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione Produkty tylko za pomocą form płatności udostępnionych w Serwisie w czasie składania zamówienia.

4. Płatność za pomocą Przelewu elektronicznego lub BLIKU (system przelewy24) powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Klienta zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

§6 [TERMIN REALIZACJI I WYDANIE PRODUKTÓW]

1. Termin realizacji zamówień na Produkty złożone za pośrednictwem Serwisu nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych. W przypadku wydłużenia tego terminu, klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

2. Po zrealizowaniu zamówienia, w terminie opisanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca informuję Klienta, iż zamówienie jest gotowe do odbioru.

3. Wydanie zamówionych Produktów za pośrednictwem Serwisu zawsze następuje w Sklepie.

4. Odbiór zamówienia może nastąpić bezpośrednio przez Kupującego lub jego pełnomocnika, pod warunkiem, iż Kupujący lub pełnomocnik będzie osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz trzeźwą w chwili odbioru Produktów.

5. Wydanie Produktów nastąpi po zaksięgowaniu płatności na konto bankowe Sprzedawcy lub po dokonaniu płatności w Sklepie.

6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.

§7 [PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – W PRZYPADKU UMÓW ZAWARTYCH NA ODLEGŁOŚĆ]

1. Zgodnie z przepisem art. 27ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (zamówienie złożone za pośrednictwem Serwisu) może od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 21 dni od daty wydania Produktów przez Sprzedawcę na rzecz Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (pełnomocnika) w Sklepie.

2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór został zawarty w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno być wysłane do Sprzedającego pocztą na adres jego siedziby. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy (21 dni) należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

3. Klient, który odstępuje od umowy, zobowiązany jest zwrócić wydane mu Produkty. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracane Produkty należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć wraz z dowodem zakupu na adres Sklepu.

4. Klient zobowiązany jest do dostarczenia zwracanych Produktów bez wad. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Produktów nie podlega zwrotowi – obciąża Klienta.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w sposób wskazany przez Klienta.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 [REKLAMACJE]

1. Wszelkie zastrzeżenia co do zakupionych Produktów oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, polegających na dokonywaniu czynności związanych z zamówieniem Produktów (np. komunikacja mailowa z Klientem, prowadzenie formularza na stronie www), Klient może zgłaszać mailowo pod adresem biuro@piwnicapolska.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta (tj. imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację) oraz szczegółowy opis problemu.

3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Klientom.

4. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Klienta informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie złożenia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego spełnienia świadczenia.

§ 9 [DANE OSOBOWE]

1. Przy składaniu zamówienia Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży Produktów.

6

Administratorem danych osobowych jest Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, e-mail; biuro@piwnicapolska.pl. (zwany dalej także jako: „Sprzedawca.”).

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanych dalej jako „RODO”) oraz zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi.

3. Sprzedawca przetwarza dane Klientów w celu:

(a)rejestracji Konta Klienta zgodnie z § 3 Regulaminu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Sprzedawca będzie przetwarzał dane Klientów w tym celu do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych.

(b)zawarcia umowy sprzedaży Produktów, a następnie w celu wykonania umowy i związanych z tym rozliczeń i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b i c RODO). Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami lub zakupem Produktów.

(c) realizacji obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz statystycznych ciążących na Sprzedawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres wskazanych w przepisach prawa.

4. (d) zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO) do czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa.

5. (e) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę tj. zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia założenia Konta i zawarcia umowy sprzedaży Produktów, a następnie zrealizowania umowy. W razie odmowy podania tych danych, założenie Konta nie będzie możliwe, a umowa sprzedaży Produktów nie będzie mogła zostać zawarta, a co sprawi, że Produkty nie będą wydane na rzecz Klienta. którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogę być uprawnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące z Sprzedawcą Dotyczy to firm, które świadczą usługi dla Sprzedawcy np. dostawy usług IT, podmioty świadczące usługi audytu, doradcze i księgowe, firmy świadczące usługi marketingowe, kurierskie lub pocztowe. Ponadto dane osobowe związane z zakupem Produktów będą udostępniane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – w przypadku płatności dokonywanych Przelewem elektronicznym lub BLIKIEM.

8. Klient ma prawa do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, przenoszenia danych i otrzymania ich od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym formacie.

9. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10.Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Klienta.

11.Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

12.Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

§ 10 [OBSŁUGA TECHNICZNA I PRZERWY TECHNICZNE]

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za której pośrednictwem Klienci składają zamówienia na Produkty. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia urządzeń, komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także za ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Sprzedawca wyjaśnia, że mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem W zakresie w jakim dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie jego zgoda może być przez wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, zgody, ich podanie jest dobrowolne, a bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Sprzedawca stara się jak najszybciej ograniczyć negatywne skutki awarii lub błędów.

3. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się na koszt i ryzyko Klienta. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów czy przerw.

4. Sprzedawca zastrzega możliwość wykonywania okresowych przerwy technicznych w celu wprowadzana odpowiednich zmian w systemach informatycznych. Aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Klientów, Sprzedawca w miarę możliwości będzie planować je na godzinach nocnych.

§ 11 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Regulamin dostępny jest na www.piwnicapolska.pl.

2. Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Serwisu, gdzie możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

5. Sprzedawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie w Sklepie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w treści nowego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy). Dodatkowo, Klienci będący Konsumentami zostaną o poinformowani o zmianach Regulaminu drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Postanowień Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Klientów i Sprzedawcy.

7. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Klient, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw konsumenta lub skorzystać z mediacji, z tym zastrzeżeniem, iż mediacja jest dobrowolna i Sprzedawca musi wyrazić na nią zgodę. Dostęp do wskazanych procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania przez niego do systemów teleinformatycznych treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub będących niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2021r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

• – Adresat: Flexis Group Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-

825) Chrzanów Mały 44, tel 515727767, e-mail: biuro@piwnicapolska.pl

• – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży ________________________________________ (do uzupełnienia)

• – Data zawarcia umowy:

• – Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

• – Adres konsumenta(-ów):

• – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

• – Data