REGULAMIN DOSTAWY

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Użyte w niniejszemu regulaminie poniżej wskazane pojęcia należy rozumieć w niniejszy sposób:
  (a) Sprzedawca: Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, e-mail; biuro@piwnicapolska.pl.
  (b) Klient:  konsument (osoba dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
  niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, lub
   osoba prawna, lub  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
  przepisy prawa przyznają zdolność prawną, -inicjująca kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy sprzedaży detalicznej lub hurtowej Produktów.
  (c) Produkty: napoje alkoholowe oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę.
  (d) Serwis– platforma elektroniczna prowadzona pod linkiem www.premiumspirits.pl przez Sprzedawcę i służąca do składania zamówień na Produkty przez Klinetów.
  (e)Sklep: punkt sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przez Sprzedawcę zlokalizowany jest: Chrzanów Mały 44, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  (f) Dostawca: a. Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, e-mail; biuro@piwnicapolska.pl. lub b. RABEN LOGISTICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowo
  (62-023) przy ul. Zbożowej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznani pod numerem KRS 0000561623, NIP: 7773249627 REGON: 361706186.
  (g)Zlecenie – dokument potwierdzający otrzymanie Produktów przez Klienta podpisany przez Klienta.

  §2 [PRZEDMIOT]

 2. Pomiędzy Klientem a Sprzedający za pośrednictwem Serwisu została zawarta
  umowa sprzedaży detalicznej lub hurtowej Produktów.
 3. Sprzedawca informuję, iż realizacja umowy i wydanie Produktów w oparciu o
  umowę, o której może w ust. 1 zawsze następuje w Sklepie.
 4. Klient może skorzystać z opcji dostawy Produktów na wskazany przez niego
  adres. W tym celu w trakcie składania zamówienia na Produkty w Serwisie
  powinien zaznaczyć opcję dostawy na wskazany przez niego adres.
 5. Klient oświadcza, że rozumie, iż odbiór Produktów nastąpi w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Produktów Dostawcy (lub jego
  pracownikowi) w Sklepie.
 6. W przypadku skorzystania z dostawy zgodnie z postanowieniami niniejszego
  Regulaminu, Klient oświadcza, że upoważnia Dostawcę (lub jego pracownika) do odbioru Produktów w jego imieniu.

  §3 [CENA]

 7. Koszty przewozu Produktów wynosi 121,77 zł brutto.
 8. Koszt przewozu Produktów pod adres wskazany przez Klienta, obciąża w całości Klienta.
 9. Zapłata za dostawę Produktów może być dokonana w następujący sposób: (a)za pomocą Przelewu elektronicznego lub Bliku. W przypadku wyboru przelewu elektronicznego lub BLIKU, Klient zostanie przekierowany na stronę www.payu.pl,bezpośrednio po złożeniu zamówienia na Produkty,
  gdzie wartość zamówienia zostanie powiększona o koszty dostawy.
 10. Klient ma możliwość zapłaty za zamówione Produkty i ich dostawę tylko za pomocą form płatności udostępnionych w Serwisie w czasie składania
  zamówienia.
 11. Płatność za pomocą Przelewu elektronicznego lub BLIKU (system PayU)
  powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Klienta zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

  §4 [REALIZACJA DOSTAWY]

 12. Usługa przewozu Produktów świadczona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 13. Dostawa jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych wcześniej przez dostawcę.
 14. Terminy realizacji dostawy są każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.
 15. Nie jest możliwe zawarcie wyłącznie umowy przewozu Produktów bez zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 16. Klient potwierdza odbiór Produktów i wykonanie umowy sprzedaży poprzez podpisanie Zlecenia w obecności Dostawcy, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 17. Przed odebraniem Produktów Klient powinien sprawdzić czy opakowanie Produktów nie uległo uszkodzeniu. W przypadku, gdy stan opakowania Produktów budzi zastrzeżenia Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia Produktów i sporządzenia protokołu szkody lub adnotacji na Zleceniu. Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Powyższe nie wpływa na ograniczenie uprawnień Klienta w zakresie reklamacji.

  §5 [REKLAMACJE]

 18. Wszelkie zastrzeżenia co do usługi dostawy Klient może zgłaszać mailowo pod
  adresem biuro@piwnicapolska.pl
 19. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta oraz szczegółowy opis problemu. Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni od dnia
  otrzymania przez niego zgłoszenia reklamacyjnego. 3.Dostawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku nienależytego
  spełnienia świadczenia.

  §6 [DANE OSOBOWE]

  1. Przy składaniu zamówienia Klient na dostawę (przewóz) Produktów proszony
  jest o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy przewozu Produktów.

 20. Administratorem danych osobowych jest Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, e-mail; biuro@piwnicapolska.pl. (zwany dalej także jako: „Dostawca.”).
 21. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanych dalej jako „RODO”) oraz zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi.
 22. Przetwarzanie danych osobowych Klienta dotyczy następujących informacji: (a) nazwisko i imiona Klienta, a w przypadku przedsiębiorcy także firma (b)adres elektroniczny Klienta (adres e-mail) (c) adres zamieszkania Klienta lub siedziby (w przypadku przedsiębiorcy) (d)numer telefonu Klienta
 23. Dostawca przetwarza dane Klienta w celu: (a)zawarcia umowy przewozu Produktów, wykonania umowy i
  związanych z nią rozliczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dostawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów do czasu przedawnienia roszczeń związanych zakupionymi produktami.
 24. (b) realizacji obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz statystycznych ciążących na Dostawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez okres wskazanych w przepisach prawa.
 25. (c) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Dostawcę, tj. dochodzenia roszczeń przez okres wskazanych w przepisach prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  (d) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Dostawcę. tj. zapewnienie Klientom najwyższej jakości usług, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dostawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres wynikający z przepisów prawa.
 26. Podanie danych osobowych Klienta jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia umowy przewozu Produktów, a następnie zrealizowania umowy. W razie odmowy podania tych danych, umowa nie będzie mogła zostać zawarta, a związane z taką odmową usługi nie będą świadczone.
 27. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogę być uprawnieni pracownicy Dostawcy oraz podmioty współpracujące z Dostawcą. Dotyczy to firm, które świadczą usługi dla Dostawcy np. dostawy usług IT, podmioty świadczące Dostawcy usługi audytu, doradcze i księgowe, firmy świadczące usługi marketingowe, kurierskie, transportowe lub pocztowe.
 28. Klient ma prawa do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, przenoszenia danych i otrzymania ich od Dostawcy w ustrukturyzowanym formacie.
 29. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  10.Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy.
 30. Dane osobowe Klienta nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  12.Dostawca nie przekazuje danych osobowych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). 13.Dostawca zapewnia, że dostęp do programu zawierającego dane osobowe
  zabezpieczony jest hasłem, poziom dostępu do bazy danych jest ograniczony.

  §7 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 31. Postanowienia niniejszego regulaminu są integralną częścią umowy
  przewozu Produktów.
 32. W zakresie nabywania Produktów, Klienta obowiązuje Regulamin Serwisu
  dostępny na www.piwnicasmakow.pl
 33. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Kodeks
  Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 34. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt
  5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 35. Sprzedawca zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie w Sklepie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w treści nowego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy). Dodatkowo, Klienci będący Konsumentami zostaną o poinformowani o zmianach Regulaminu drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu
  czternastu dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 36. Postanowień Regulaminu nie stosuje się w takim zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i
  obowiązki Klientów i Sprzedawcy.
 37. W przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami Klient, będący
  Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw konsumenta lub skorzystać z mediacji, z tym zastrzeżeniem, iż mediacja jest dobrowolna i Sprzedawca musi wyrazić na nią zgodę. Dostęp do wskazanych procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.
 38. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania przez niego do systemów teleinformatycznych treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub będących niezgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 39. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2021r.