Klauzula informacyjna

*Uwaga! Poniższe okienka do akceptacji powinny być umieszczone w procesie składania zamówienia:

Zastałem poinformowany, że mojej dane osobowe podane w zamówienia będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy spor, a ich  administratorem będzie Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473,. (treść poniżej)


Szanowny Użytkowniku,
W trosce o ochronę Twoich danych osobowych Poniżej przekazujemy Ci informację o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym Serwisie www.piwnicapolska.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że zapoznałeś się z tymi informacjami.
I. Informacje wstępne
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Flexis Group z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) Chrzanów Mały 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000901381, NIP: 529-18-35-567, REGON: 389037473, telefon:515727767, (zwany dalej także jako : „Sprzedawca.”).
2. W sprawie danych osobowych możesz się ze nami skontaktować w następujący
sposób: wysłać wiadomość e-mail na adres: biuro@piwnicapolska.pl lub zadzwonić pod numer: 515727767.
II. Cel, podstawa i czas przetwarzania danych
Sprzedawca będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następującym celu:
(a) rejestracji Konta Klienta w naszym serwisie www.piwnicapolska.pl
(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). CZAS: Sprzedawca będzie przetwarzał dane Twoje dane w tym celu do czasu wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych.
(b) zawarcia umowy sprzedaży napojów alkoholowych dostępnych na stronie www.piwnicapolska.pl, a następnie w celu wykonania umowy i związanych z tym rozliczeń i dopełnieniem wymogów prawa w tym
zakresie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b i c RODO). CZAS: Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów do czasu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami lub zakupem Biletów.
(c) realizacji obowiązków rachunkowych, podatkowych oraz statystycznych ciążących na Sprzedawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) przez
(CZAS) okres wskazanych w przepisach prawa.
(d) zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f i c RODO) do (CZAS) czasu przedawnienia tych roszczeń zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa.
(e) wykonywania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Sprzedawcę tj. zapewnienie Tobie najwyższej jakości usług, w tym działań dotyczących zgłoszonych uwag i reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). CZAS: Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klientów do zakończenia obsługi takich spraw, chyba że w określonym  przypadku niezbędne będzie ich przechowywanie przez okres wynikający z przepisów prawa.
III. Dobrowolność podania danych
1. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do zawarcia założenia konta na naszej stronie i zawarcia umowy sprzedaży napojów alkoholowych, a następnie zrealizowania umowy. W razie odmowy podania tych danych, założenie Konta nie będzie możliwe, a umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać
zawarta, a co sprawi, że napoje alkoholowe nie będą wydane.
2. W zakresie w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być przez wycofana
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IV. Odbiorcy Twoich danych osobowych Informujemy Cię, że odbiorcami Twoich danych osobowych mogę być uprawnieni pracownicy Sprzedawcy oraz podmioty współpracujące z Sprzedawcą. Dotyczy to firm, które świadczą usługi dla Sprzedawcy np. dostawy usług IT, podmioty świadczące usługi audytu, doradcze i księgowe, firmy świadczące usługi marketingowe, kurierskie lub pocztowe. Ponadto dane osobowe związane z zakupem napoi alkoholowych będą udostępniane PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) adres: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań – w przypadku płatności dokonywanych przelewem elektronicznym lub BLIKIEM.
V. Poznaj Twoje prawa
Informujemy Cię, że masz prawo:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• przenoszenia danych i otrzymania ich od Sprzedawcy w ustrukturyzowanym formacie.
• wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Klienta.
VI. Inne
1. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu, ani podobnemu podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
2. Sprzedawca nie przekazuje danych osobowych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).


Oświadczam, że zapoznałem się z ich treścią i akceptuje regulamin serwisu oraz regulamin dostawy (link do regulaminów)